• slide11

Aandachtspunten bij verzuimreductie

Aandachtspunten

De ervaring heeft casemanager-bedrijfsverpleegkundige Wando Beissel geleerd dat er vier voorname kernpunten van essentieel belang zijn, de voorwaarden waar alles om draait. Samengevat:

  1. De leidinggevende heeft een niet te onderschatten preventieve taak.
  2. De rol van de bedrijfsarts. Een goede arbo-arts geeft snel duidelijkheid over de status: kan een werknemer zijn werk niet (meer) doen en is er loondoorbetalingsplicht en dus sprake van legitiem ziekteverzuim?
  3. Het belang van passend (ander) werk. Vergroot niet alleen de productiviteit, maar versnelt ook het proces van re-integratie aanzienlijk.
  4. De inzet van een goede casemanager; altijd een schadelastbeperking (zijn primaire taak).

Feiten & Cijfers

Misverstand: professionele verzuimbegeleiding is duur.

De werkelijke schade van ziekteverzuim en de neveneffecten is - met inbegrip van alle directe en indirecte kosten - vele malen hoger. Elke verzuimreductie is dus pure winst.

Directe kosten zijn bijvoorbeeld: loon van de zieke werknemer, aanvulling op de ongeschiktheidsuitkering (WAO of WIA), verminderde productiviteit voor en na de ziekteperiode, alleen al door artsenbezoek en andere begeleiding.

Indirecte kosten: vervanging regelen en administreren, kwaliteitsverlies (ook in levertijden), toename werkdruk op collega’s, toename personeelsverloop.

Minder goed meetbaar in cijfers

De balans werk-privé. 

Veel werknemers hebben anno 2012 grote moeite om werk en privé te combineren. Uit onderzoek onder 1500 mensen met een baan - een representatieve steekproef -  blijkt dat maar 8 % (!) van de ondervraagden vindt dat ze hun leven goed in balans hebben.

Een onbalans die onherroepelijk leidt tot stress en ziekteverzuim.

Mensen praten niet graag over die slechte balans. De overgrote meerderheid blijkt wel hoge verwachtingen te hebben van externe ondersteuning en begeleiding om een goede balans te creëren. En ook dat kan een taak zijn van een goede casemanager.

Bron; SIB Training & Advies, een onderzoek uitgevoerd door Maurice de Hond

Arbeidsverzuim door gebrek aan motivatie, vitaliteit en bevlogenheid:

Het is bewezen. Gemotiveerde, bevlogen medewerkers zijn niet alleen productiever op het werk, ze zijn ook veel minder vaak ziek. Ze verzuimen aanzienlijk minder vaak.

Kernwoord bij arbeidsdeskundigen en verzuimexperts anno nu is: vitaliteit.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat moet een werkgever doen bij een ziekmelding?

Als iemand zich ziek meldt, moet de werkgever uiterlijk binnen een week de bedrijfsarts of arbodienst hiervan op de hoogte stellen. De werkgever heeft dus een week de tijd om zelf uit te zoeken wat er aan de hand is. Pas als duidelijk is dat de ziekmelding een medische oorzaak heeft, moet binnen een week de bedrijfsarts of de arbodienst ingeschakeld worden. Met behulp van een vaste checklist kan de leidinggevende de werknemer gericht vragen stellen.

Bijvoorbeeld: waarom kan de werknemer niet naar het werk komen? Is er misschien sprake van een conflict op de werkvloer, of zijn er problemen in de privésfeer?

Is de werknemer al naar de huisarts geweest? Wat kan de leidinggevende doen om werkhervatting te bevorderen?

Hoe vind ik een geregistreerd bedrijfsarts in Nijmegen, die met ons meedenkt?

Neem contact op met Casemanagement BV in Nijmegen.

Waar vind ik een aanmeldformulier Arbeidsdeskundig Onderzoek of Quick Scan?

Neem contact op met Casemanagement BV in Nijmegen.

Wat kan een werkgever zelf doen aan verantwoorde verzuimbeheersing?

Casemanagement BV begint met een probleemanalyse. Vervolgens adviseren wij u welk model van regievoering het beste bij u past. Wat is bij u de verzuimcultuur? Wat zijn de verzuimcijfers, de procedures, de rol van leidinggevenden? Regelmatig evalueren wij of het zinvol is de stap naar volledige eigen regie te maken en in hoeverre u nog ondersteuning nodig hebt van een casemanager en een bedrijfsarts van een gecertificeerde arbodienst.

Binnen welke termijn moet de werknemer bij UWV ziek gemeld worden?

Standaard 42 weken, maar er zijn uitzonderingen op die regel, bijvoorbeeld bij zwangerschap als reden voor verzuim. Meestal hebt u in dit stadium al de zorg uit handen gegeven aan een casemanager, die de procedures allemaal kent en de voortgang bewaakt.

Moet de bedrijfsarts of arbodienst ook ingeschakeld worden bij kortdurend verzuim?

Dat hangt er van af. Een werknemer met griep, die zelf aangeeft dat het verzuim maar beperkte tijd zal duren, heeft uiteraard geen professionele verzuimbegeleiding nodig. Het wordt anders wanneer een collega herhaaldelijk met vage klachten één of twee dagen verzuimt. Een vorm van frequent kortdurend arbeidsverzuim die wel gemeld moet worden bij bedrijfsarts of arbodienst.

Een logische stap is dan het frequent verzuimgesprek of een huisbezoek van een bedrijfsverpleegkundige bij de werknemer thuis.

Wat staat er in de probleemanalyse van de casemanager?

Een beschrijving van de functie van de werknemer - al dan niet opgesteld in samenwerking met een gecertificeerd arbeidsdeskundige die een werkplekonderzoek doet. Gegevens rond de ziekmelding (arbeidsomstandigheden, arbeidsconflict, psychische belasting, financiële bijzonderheden). Een beschrijving van de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Een beschrijving van de arbeidsverhouding (de relatie werkgever-werknemer, meningen en feiten). Afwegingen als verwachte duur van het verzuim, inschatting van het risico op arbeidsongeschiktheid (WIA). Conclusie: de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.

Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen?

Er zijn altijd zeer veel mogelijkheden denkbaar. De casemanager zal zowel in de probleemanalyse als in het re-integratieadvies aangeven welke maatregelen de werkgever kan nemen of welke aanpassingen door te voeren zijn; niet zelden met een financiële bijdrage of overheidssteun. Het kan gaan om werkplek, werkinhoud, werktijden, arbeidsvoorwaarden of ingrijpende aanpassingen als het bedrijf zelf rolstoeltoegankelijk maken.

Wat is een re-integratiedossier?

De werkgever is er verantwoordelijk voor, maar kan deze taak natuurlijk uitbesteden aan een casemanager arbozorg. Werkgever is wettelijk verplicht aantekening te houden van het ziekteverzuim en de gekozen re-integratieactiviteiten. Elke stap in het re-integratieproces moet dan ook worden vastgelegd in een zogeheten re-integratiedossier.

Wat is het re-integratieverslag of RIV?

Het RIV bestaat uit alle belangrijke documenten die verslag doen van de re-integratieactiviteiten die in de eerste 20 maanden van de arbeidsongeschiktheid zijn ondernomen. In dit verslag wordt door de werkgever en de werknemer verantwoording afgelegd over het eerste (en tweede) ziektejaar. Het biedt UWV inzicht in de volgende vragen: Heeft de werkgever zich voldoende ingespannen om de werknemer te re-integreren in de eigen arbeid of andere passende arbeid binnen het bedrijf zelf, of arbeid bij een andere werkgever? Heeft de werknemer zelf zich voldoende voor zijn eigen re-integratie ingespannen? Is er sprake van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid in de zin van de WIA?

Wat gebeurt er als de werknemer van de werkgever geen re-integratieverslag krijgt?

Dat heeft voor de werknemer grote gevolgen; in dat geval kan de WIA-uitkering niet verstrekt worden. Als de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichting om het re-integratieverslag op te stellen niet nakomt, is hij zwaar in verzuim. UWV kan in dat geval de zwaarste sanctie opleggen, namelijk verlenging van de loonbetalingsplicht met 52 weken. Een niet onbelangrijk bedrijfsrisico dus.